polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
28.01.2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, działający jako Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgraniczej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert wstępnych na realizację zamówienia dotyczącego wykonania analizy SWOT i analizy społeczno-ekonomicznej dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w perspektywie finansowej 2014-2020, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

I.Przedmiot zamówienia:

Opracowanie i napisanie w języku angielskim ekspertyzy związanej z przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej 2014-2020 w następującym zakresie:

-Przeprowadzenia analizy społeczno–ekonomicznej obejmującej swym zakresem analizę obszaru gospodarczego na terenie realizacji Programu w perspektywie finansowej 2007-2013 (w tym opisanie struktury gospodarki, aktywności ekonomicznej mieszkańców, przedsiębiorczości i innowacji, inwestycji przedsiębiorstw, rynku pracy i bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem szans na transgranicznym rynku pracy,  otoczenia biznesu, dynamiki rozwoju gospodarczego, działalności badawczej i rozwojowej, dotychczasowych działań w obszarze gospodarczym), obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych, obszar społeczny oraz ochrony zdrowia (powierzchnia, położenie, mieszkańcy, aktywność społeczna mieszkańców, edukacja i szkolnictwo wyższe ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych programów edukacyjnych oraz wspólnych szkoleń, sport i rekreacja, kultura, turystyka, zasobność mieszkańców, dotychczasowe działania w obszarze społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli euroregionów oraz utworzonych lub planowanych do utworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej), obszar środowiskowo-infrastrukturalny (ochrona przyrody, obszary chronione, atrakcje przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, zanieczyszczenia powietrza, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, infrastruktura lotnicza, transport publiczny, przejścia graniczne, gospodarka niskoemisyjna, odnawialne źródła energii, zmiany klimatyczne, dotychczasowe działania w obszarze środowiskowo-infrastrukturalnym);

-Przedstawienie w formie tabelarycznej wykazu wskaźników kontekstowych i ich wartości (ze wskazaniem wskaźnika, wartości, źródła i jednostki), uwzględniające w swym zakresie analizy i materiały przygotowane przez Komisję Europejską oraz INTERACT dla perspektywy finansowej 2014-2020;

-Przeprowadzenie analizy SWOT obejmującej obszar gospodarczy, obszar społeczny, obszar środowiskowo-infrastrukturalny.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zaprezentuje przygotowaną wstępną wersję ekspertyzy na maksymalnie dwóch spotkaniach Grupy Roboczej powołanej w celu opracowania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w perspektywie finansowej 2014-2020, przeprowadzi dyskusję (w języku polskim lub słowackim) na temat ww. materiału z członkami Grupy Roboczej oraz odniesie się do ustaleń i rekomendacji Grupy Roboczej i jeśli będzie to konieczne - uwzględni je w finalnej wersji ekspertyzy.

II. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

-Czas realizacji zamówienia: wersja wstępna ekspertyzy zostanie opracowana w terminie do dnia 29 marca 2013 r.; wersja ostateczna ekspertyzy w terminie do dnia 17 maja 2013 r.

-Po stronie Wykonawcy leży koszt uczestnictwa w spotkaniach Grupy Roboczej (dojazd, nocleg etc.), które odbędą się na obszarze wsparcia Programu lub w miejscach lokalizacji instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu.

-Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w związku z jej wykonaniem.

-Wykonawca zapewnia wykonanie zamówienia przez ekspertów polskich, jak i słowackich (co najmniej 1 ekspert polski i 1 ekspert słowacki), posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w pisaniu publikacji/ekspertyz/analiz dotyczących obszaru wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, doświadczenie w zakresie pisania analiz społeczno-ekonomicznych oraz analiz SWOT, niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

III. Składowe oferty wstępnej:

Oferta wstępna powinna zawierać wypełnione oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących zamówienia, jak również całkowitą cenę brutto (z wyszczególnionym podatkiem VAT) usługi wyrażoną w PLN lub EUR. W celu zapewnienia porównywalności ofert, do przeliczeń EUR na PLN przyjmuje się, że 1 euro = 4,0196 zł.

IV. Kryteria oceny ofert wstępnych:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie stanowić cena, przy czym za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą z najniższą ceną.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert, jak również prawo do jednostronnego anulowania swojego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie Wykonawcami w celu ewentualnego negocjowania warunków realizacji zamówienia.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wstępne oferty należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres agnieszka.gawron@mrr.gov.pl oraz  renata.korzeniewska@mrr.gov.pl do dnia 11 lutego 2013, do godziny 16:00, wpisując w temacie maila: „Oferta wstępna – wykonanie analiz PL-SK”.

 

OŚWIADCZENIE


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.