polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Dla beneficjenta
Dla beneficjenta
ZMIANY W PROJEKTACH

Procedura wprowadzania zmian w projekcie została zaktualizowana w punktach 2.6 oraz 3.1 o zapisy dotyczące projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną.  Aktualny dokument znajduje się poniżej.

  Aktualna procedura zmian dla projektów z pomocą publiczną – listopad 2014r. (624KB)

 

W związku z zapytaniami o interpretację zapisów Procedury wprowadzenia zmian w projekcie, dotyczących ostatecznych terminów wnioskowania o zmiany w projektach, WST przypomina, że zmiany w realizowanych przedsięwzięciach muszą być składane do WST na kompletnym i poprawnym pod względem formalnym oraz merytorycznym wniosku, najpóźniej na jeden miesiąc przed zakończeniem projektu (zgodnie z datą zapisaną w §4 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu). Wnioski złożone w okresie późniejszym będą automatycznie odrzucone.
Miesięczny okres przed terminem zakończenia realizacji projektu, jest niezbędny do rozpatrzenia przez WST, Instytucję Zarządzającą i ewentualnie Komitet Monitorujący wnioskowanych przez Partnera Wiodącego (PW) zmian oraz na sporządzenie i podpisanie przez obie strony umowy o dofinansowanie niezbędnego aneksu. Proces uzupełnień i korekt w przedłożonych przez PW dokumentach powinien nastąpić odpowiednio wcześniej.
W przypadku zmian, które wymagają zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, podpisane ww. aneksu musi nastąpić w terminie wdrażania projektu określonym w §4 umowy o dofinansowanie. Zawarcie aneksu do umowy po upływie ww. terminu nie jest możliwe.
W związku z powyższym WST informuje, że doprecyzowaniu uległy zapisy treści Procedury wprowadzenia zmian w projekcie w ww. zakresie. Odpowiednie zmiany wprowadzono w punktach 1.4 oraz 6 przedmiotowej procedury.

 procedura zmian

*****************************************************************************************************

PROCES KONTRAKTACJI – UMOWY O DOFINANSOWANIE

W związku z rozpoczęciem procesu kontraktacji projektów zatwierdzonych do dofinansowania w II naborze wniosków poniżej zamieszczamy wzory dokumentów, które są niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie. Szczegółowe informacje jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy zostały przedstawione w pismach wysłanych do Partnerów Wiodących projektów zatwierdzonych do dofinansowania.

Zaktualizowany wzór Deklaracji

Wzór Oświadczenia (brutto/netto)

Wzór Oświadczenia dla projektów z inwestycją

Umowa Partnerska

Przedstawiamy wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Umowa

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie składane dokumenty, niezbędne do podpisania umowy, prosimy złożyć w następujący sposób: oryginał i dwie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz wersja elektroniczna.

Oświadczenie (dla projektów z inwestycją)

Okres kwalifikowalności kosztów jest równoznaczny z datą rozpoczęcia projektu wyrażoną jako miesiąc i wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Co do zasady, okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się najwcześniej w dniu rejestracji wniosku aplikacyjnego we Wspólnym Sekretariacie Technicznym.Z kolei koszty przygotowawcze są kwalifikowane jeżli zostały poniesione pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a datą, kiedy wniosek aplikacyjny został  złożony we Wspólnym Sekretariacie Technicznym.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie
UMOWA PARTNERSKA

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i procedur współpracy oraz ustalenie wzajemnych zobowiązań Stron ustanowionych w celu realizacji Projektu w ramach Programu. Ponadto, umowa określa wymogi odnoszące się do prawidłowego zarządzania przez Strony umowy środkami dofinansowania przyznanymi na realizację projektu, jak również warunki dotyczące odzyskania przez Partnera Wiodącego kwot nieprawidłowo wydatkowanych. Jeśli Partnerzy uznają za stosowne wprowadzenie dodatkowych zapisów regulujących zasady wzajemnej współpracy, mają do tego prawo, jednak pod warunkiem, że dodatkowe zapisy nie będą sprzeczne z treścią zapisów Umowy Partnerskiej.

Umowa Partnerska/Partnerska zmluva
Umowa Partnerska/partnerska zmluva pdf
map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.