polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
11.01.2010
OGŁOSZENIE II NABORU PROJEKTÓW
W dniu 11 stycznia 2010 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania, który potrwa do dnia 31 marca 2010 roku.

Nabór jest uruchomiony dla dwóch osi priorytetowych Programu:
-Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej
Temat 1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
Temat 2: Infrastruktura ochrony środowiska

-Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy
Temat 1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
Temat 2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Temat 3: Projekty sieciowe

Szacowana wartość środków EFRR dostępnych w ramach naboru to 30 mln euro. Kwota ta nie stanowi limitu środków dostępnych w ramach naboru. Ostateczna wartość rozdysponowanych środków będzie uzależniona od jakości złożonych projektów .

Pakiet aplikacyjny zawierający wzór Formularza Wniosku o Dofinansowanie wraz z załącznikami oraz inne ważne dokumenty i informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Programu w specjalnej zakładce II nabór projektów.

Oryginał i jedną, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Formularza Wniosku o Dofinansowanie wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną na płycie CD należy dostarczyć w opieczętowanej kopercie listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej dnia 31 marca 2010 roku do godziny 15:00. Wiążące są data i godzina złożenia dokumentów w siedzibie WST.

Wspólny Sekretariat Techniczny
PWT PL-SK 2007-2013
Al. J. Słowackiego 56/6
30-018 Kraków

Projekty realizowane w ramach Programu muszą spełniać co najmniej 2 z 4 warunków zawartych w artykule 19 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku.

Obszar kwalifikowany Programu:
- w Polsce podregiony (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz regiony (NTS IV): oświęcimski, pszczyński, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów,
- na Słowacji: Žilinsky kraj i Prešovsky kraj.

Kwalifikujący się beneficjenci:
- jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd celu zapewnienia usług publicznych,
- organizacje pozarządowe non-profit,
- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu (wartość dofinansowania po stronie polskiej. Po stronie słowackiej maksymalna wartość dofinansowania została określona w dokumencie „Strategia financovania Štrukturálnych fondov a KF” na okres programowania 2007-2013 zatwierdzonym przez rząd Republiki Słowackiej).

 


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.