polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
17.12.2010
42 NOWE ZATWIERDZONE PROJEKTY
W dniach 14-15 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, podczas którego podjęta została decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektów złożonych w ramach II naboru wniosków.
14.12.2010
POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniach 14-15 grudnia 2010 roku odbywa się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103. W związku z powyższym kontakt z pracownikami WST jest w tym czasie ograniczony.
25.11.2010
POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
Wspólny Sekretariat Techniczny informuje, że w połowie grudnia 2010 roku odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W ciągu dwudziestu dni roboczych po posiedzeniu Komitetu Monitorującego Wspólny Sekretariat Techniczny poinformuje wszystkich wnioskodawców, których projekty pozytywnie przeszły ocenę techniczną i zostały przedstawione Komitetowi Monitorującemu, o decyzji Komitetu w zakresie dofinansowania.
12.11.2010
OCENA TECHNICZNA ZAKOŃCZONA
Zakończona została ocena techniczna projektów złożonych w drugim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Poniżej zamieszczamy listę projektów wraz z punktami jakie otrzymały w ocenie technicznej oraz kategorią do jakiej zostały zaklasyfikowane.
05.11.2010
SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW Z PROCEDURY ZMIAN I RAPORTOWANIA
W związku z wprowadzeniem nowej procedury zmian w projektach oraz nowych wzorów raportów cząstkowych oraz raportów z postępu realizacji projektu i raportów dla Projektu Parasolowego, Wspólny Sekretariat Technicznych organizuje szkolenie w wyżej wymienionym zakresie dla Partnerów Wiodących projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
05.11.2010
NOWE WZORY RAPORTÓW
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że od 15 listopada 2010 roku zaczynają obowiązywać nowe wzory raportów cząstkowych, raportów z postępu realizacji projektu oraz raportów dla Projektu Parasolowego.
29.10.2010
OFERTA PRACY- SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw projektów.
25.10.2010
II NABÓR MIKROPROJEKTÓW ZAKOŃCZONY
W dniu 15 pażdziernika 2010 roku zakończył się II nabór mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
25.10.2010
NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W wyniku audytów Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w poszczególnych programach operacyjnych zidentyfikowano najczęściej pojawiające się naruszenia w procedurach udzielania zamówień publicznych.
15.09.2010
NOWA PROCEDURA ZMIAN W PROJEKTACH
Od 01.10. 2010 roku będą obowiązywać nowe wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące możliwości wprowadzania przez Partnera Wiodącego oraz Partnerów Projektu zmian do realizowanych przez nich Projektach. Nowe wytyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Programu w zakładce „Dla Beneficjentów”. Wnioski o wprowadzenie zmian w projektach złożone przed 01.10.2010 będą rozpatrywane według procedury obowiązującej do 01. 10.2010.
10.09.2010
ZMIANA ADRESU WWW. WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uruchomił nowy adres strony internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl. Informacje dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, znajdują się na stronie http://ewt.slaskie.pl . Jednocześnie zmianie uległy też adresy mailowe. Nowe adresy mailowe znajdują się w zakładce Kontakt, Regionalne Punkty Kontaktowe – Polska.
20.08.2010
ZAKOŃCZENIE OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH II NABORU
Zakończona została ocena formalna projektów złożonych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w II naborze wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi Priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013.
16.08.2010
OGŁOSZENIE II NABORU MIKROPROJEKTÓW
W dniu 16 sierpnia 2010 roku ogłoszony został II nabór mikroprojektów w ramach III Osi Priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Nabór potrwa do dnia 15 października 2010 roku.
15.07.2010
PROCES WYBORU EKSPERT ÓW DO OCENY ANALIZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ZAKOŃCZONY
Zakończony został proces wyboru ekspertów, którzy będą oceniać analizy ekonomiczno-finansowe inwestycji w projektach złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Spośród 48 ekspertów, którzy nadesłali zgłoszenia wybranych zostało 27. Zapraszamy do zapoznania się z listą wybranych ekspertów .
12.07.2010
PIERWSZA OCENA FORMALNA ZAKOŃCZONA
WST informuje, że zakończona została pierwsza ocena formalna projektów złożonych w II naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. WST rozesłał oficjalne pisma oraz załączniki z uwagami do Partnerów Wiodących wszystkich 203 złożonych projektów. W wysłanych pismach określony został ostateczny termin wprowadzenia poprawek i uzupełnień do złożonych dokumentów.
16.06.2010
PROBLEMY TECHNICZNE W WST
Z przyczyn niezależnych od WST zaistniały problemy techniczne z faksem. Mamy nadzieję, że uda się je szybko rozwiązać. W międzyczasie prosimy by pilne pisma przesyłane normalnie faksem przesyłać w formie skanu na adres kontakt@plsk.eu. Z góry dziękujemy.
02.06.2010
ZMIANA SIEDZIBY WSPÓLNEGO SEKRETARIATU TECHNICZNEGO
Informujemy, że od dnia 08.06.2010 roku zmienia się adres siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Nowy adres to: ul. Halicka 9 ( II piętro), 31-036 Kraków. Wszystkie pisma i dokumenty prosimy kierować już na nowy adres. Informujemy także, że w związku ze zmianą siedziby w dniach 07.06 do 09.06 2010 roku kontakt ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym będzie utrudniony. Z góry przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.
24.05.2010
OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW DO OCENY ANALIZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W II NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 ogłasza nabór ekspertów do bezstronnej i rzetelnej oceny analiz ekonomiczno-finansowych projektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w I i II Osi Priorytetowej Programu.
26.04.2010
OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
Trwa ocena formalna 203 wniosków złożonych w II naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Przewidywany termin przekazania wnioskodawcom uwag związanych z oceną formalną to czerwiec bieżącego roku. W miarę postępowania procesu oceny kolejne informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Programu.
06.04.2010
II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKOŃCZONY
31 marca zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
17.03.2010
ROZWIĄZANIE PROBLEMU W FORMULARZU WNIOSKU
W związku z sygnałami o pojawiających się problemach technicznych podczas wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie (3.8 - etap przygotowawczy - okres realizacji) WST informuje, że powyższy problem został naprawiony.
04.03.2010
INFORMACJA W SPRAWIE ANALIZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH DLA INWESTYCJI W PROJEKTACH W RAMACH DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW
W związku z pojawiającymi się pytaniami od potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi konieczności sporządzania analiz ekonomiczno - finansowych dla wszystkich inwestycji przewidzianych w ramach projektu, WST, po konsultacji z Instytucja Zarządzająca Programem, informuje,że w przypadku drobnych zakupów inwestycyjnych dokonywanych w ramach projektu, których wartość nie przekroczy 10 000 € na partnera projektu ( w ramach kategorii wydatków nr 7 - inwestycje) nie ma potrzeby sporządzania oraz dołączania do wniosku aplikacyjnego przedmiotowej analizy. Jednocześnie informujemy, że do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć wszystkie dokumenty i pozwolenia wymagane prawem krajowym (jeśli są w posiadaniu partnera projektu w momencie składania wniosku).
03.03.2010
POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PWT PLSK 2007-2013
W dniach 17-18 marca 2011 roku odbędzie się Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013, podczas którego zapadnie ostateczna decyzja w sprawie wniosków złożonych podczas II naboru mikroprojektów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wnioskodawcom w pierwszych tygodniach kwietnia, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez członków Podkomitetu.
02.03.2010
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW WST
Wspólny Sekretariat Techniczny informuje, że zmianie uległy numery telefonów pracowników WST. Aktualne numery do poszczególnych osób znajdują się w zakładkach „Kontakt z WST”.
22.02.2010
PILOTAŻOWA EWALUACJA PROGRAMÓW TRANSGRANICZNYCH
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), które biorą udział w pilotażowej ewaluacji programów transgranicznych prowadzonej przez INTERACT Punkt Wiedeń. Ewaluacja będzie prowadzona jednocześnie na dwóch różnych płaszczyznach: operacyjnej i tematycznej, a jej zakończenie planowane jest na lipiec 2010 roku.
09.02.2010
ROZWIĄZANIE PROBLEMU W FORMULARZU WNIOSKU
W związku z sygnałami o pojawiających się problemach technicznych podczas wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie (załącznik 1 -budżet projektu, punkt 8 - Inne) WST informuje, że powyższy problem został naprawiony.
22.01.2010
OFERTA PRACY
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych.
11.01.2010
SZKOLENIA I KONSULTACJE
W związku z ogłoszeniem II naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 planowane są szkolenia oraz konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców. Terminy szkoleń oraz informacje o Dniach Otwartych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 znajdują się w zakładce Dla Wnioskodawcy – Szkolenia i Konsultacje oraz w specjalnej zakładce II nabór projektów.
11.01.2010
OGŁOSZENIE II NABORU PROJEKTÓW
W dniu 11 stycznia 2010 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania, który potrwa do dnia 31 marca 2010 roku.
map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.